ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น

หารือคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับขนาดเทศบาล กรณีก.ท.จ.ราชบุรี

คำวินิจฉัย

เมื่อนายสมซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 7 แต่ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 7 อันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากการปรับขนาดเทศบาล ถือได้ว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 7 ได้รับความคุ้มครอง เป็นการเฉพาะราย (ตามหลักความมั่นคงแห่งสิทธิ) ดังนั้น นายสมเดชฯ จึงอาจโอนไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 7 ณ เทศบาลอื่นได้ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 7 รวมทั้งสามารถนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 7 มานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 7 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกกำหนดขึ้น เป็นการเฉพาะรายนั้น เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ระดับ 8 หรือปลัดเทศบาล ระดับ 8 ได้ ทั้งนี้ ในห้วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 7 ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะรายนั้น ให้หมายเหตุในทะเบียนประวัติด้วยว่า เป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะรายกรณีได้รับผลกระทบจากการปรับขนาดเทศบาลหรือปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้น

ก.ท. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ความคุ้มครอง กรณีที่เทศบาลปรับขนาดจากเทศบาลขนาดกลางเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ทำให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองต้องลดตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่าย ให้สามารถนำเอาระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย มารวมกับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้ากองเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นได้

แจ้งตามหนังสือสำนักงาน ก.ท.ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น