ผลการค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอนฯลฯ

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11) พ.ศ.2533 โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 29 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
"ข้อ 29 กรณีความปรากฎต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ว่า มีเหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล และการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และไม่สามารถดำเนินการโอนพนักงานเทศบาลภายในจังหวัด ตามหลักความสมัครใจได้ให้ดำเนินการดังนี้
(1) ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอนย้าย ประกอบด้วย
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
- ผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
- ผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
- ท้องถิ่นจังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบถามความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่นและสรุปความเห็นตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ภายใน 45 วัน นับแต่วันได้รับทราบคำสั่ง
(2) เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากปรากฎว่ามีเหตุผลความจำเป็นอันสมควร ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติให้พนักงานเทสบาลโอนไปสังกัดเทศบาลอื่นได้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น ภายใน 45 วัน
(3) มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ตาม (2) ให้ถือเป็นที่สุด
ลงนามโดยนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ประกาศเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี (มท 0809.2/ว66)


ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งฯ(มท 0809.2/ว 124)

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (มท 0809.2/ว123)

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฯ (มท 0809.2/ว117 ลว 17 ส.ค. 2550)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม)

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งทายาทของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต พ.ศ. 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว65)

การบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการกอง/สำนักการศึกษาที่สรรหาตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว173 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น