ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ตารางการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล

1.กรณีเป็นตำแหน่งสายงานที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2

-เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

1.นักวิชาการสาธารณสุข
2.นักวิชาการสุขาภิบาล
3.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เทียบได้

นับได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับคุณวุฒิปริญญาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป โดยให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดังกล่าว ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 / ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.กรณีเป็นตำแหน่งที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

- เจ้าหน้าที่ปกครองฝพนักงานปกครอง ผู้ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

- เจ้าหน้าที่ทะเบียน/เจ้าพนักงานทะเบียน

เทียบได้

100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

- เจ้าหน้าที่ปกครอง/พนักงานปกครอง ผู้รับผิดชอบงานเทศกิจ

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

- เจ้าหน้าที่เทศกิจ

เทียบได้

100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

- เจ้าหน้าที่ปกครอง/พนักงานปกครอง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

เทียบได้

นับได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับคุณวุฒิปริญญาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป โดยให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดังกล่าว ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

- เจ้้าหน้าที่ปกครอง/พนักงานปกครอง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทศกิจ

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-เจ้าพนักงานเทศกิจ

เทียบได้

นับได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับคุณวุฒิปริญญาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป โดยให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดังกล่าว ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

-เจ้าพนักงานปกครองผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

เทียบได้

100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

- เจ้าพนักงานปกครองที่รับผิดชอบงานเทศกิจ

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

- เจ้าพนักงานเทศกิจ

เทียบได้

100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-นักวิชาการเกษตร

เทียบได้

100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

-ช่างเครื่องกล
-นายช่างเครื่องกล

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-ช่างเครื่องยนต์
-นายช่างเครื่องยนต์

เทียบได้


100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

-ทหารเรือ ผุ้รับผิดชอบด้านการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอีเล็คโทรนิค

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-ช่างไฟฟ้า
-นายช่างไฟฟ้า

เทียบได้


100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

-พยาบาลวิชาชีพ

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-นักวิชาการสาธารณสุข
-นักวิชาการสุขาภิบาล
-นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
-นักวิชาการควบคุมโรค
-นักวิชาการสุขศึกษา

เทียบได้


100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

-นักวิชาการสาธารณสุข
-นักวิชาการสุขาภิบาล
-นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
-นักวิชาการควบคุมโรค
-นักวิชาการสุขศึกษา
สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-พยาบาลวิชาชีพ

เทียบได้

100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549 โดยผุ้นั้นจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ท.กำหนดด้วย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.กรณีเป็นตำแหน่งสายงาน ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.ได้จัดให้เป็นกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันแล้ว ก็สามารถกำหนดให้เป็นตำแหน่งที่อยู่ในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันได้ทั้งนี้ หากเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งที่มีชื่อตำแหน่งและสายงานเดียวกันให้สามารถนำมานับรวมกันได้โดยไม่ต้องเทียบตำแหน่งอีก สำหรับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนที่ได้มีการกำหนดขึ้นใหม่ กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันหรือประเภทเดียวกันหรือไม่นั้น ให้ ก.ท.จ.พิจารณาจากคำบรรยายลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว่ามีลักษณะงานเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันหรือไม่อย่างไร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว49)

ตารางการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว28)

การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของส่วนราชการอื่นที่มีชื่อตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด (มท 0809.2/ว26)


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว134)

ตอบข้อหารือของจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว166)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550

แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งบริหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น