ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หลักเกณฑ์การปรับเทศบาลขนาดใหญ่

มีมติเห็นชอบเกณฑ์การปรับเทศบาลขนาดใหญ่ โดยมีหลักการ ดังนี้

1. เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาล ประกอบไปด้วย 3 เกณฑ์ คือ เกณฑ์รายได้ เกณฑ์ปริมาณงาน และเกณฑ์ประสิทธิภาพ โดยเทศบาลที่จะกำหนดเป็นขนาดใหญ่ต้องได้คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
2. เกณฑ์รายได้เทศบาล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
กำหนดเป็นรายได้ที่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ ไม่รวมเงินกู้ และการจ่ายขาดเงินสะสม)
3. เกณฑ์ปริมาณงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) กำหนด
ตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านชุมชน ด้านสุขภาพดีถ้วนหน้า ด้านการ มีส่วนร่วมและสิทธิทางการเมือง ด้านการเข้าถึงบริการของเทศบาล ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง รวมจำนวน 20 ตัวชี้วัดๆ ละ 5 คะแนน
4. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ประเมินเป็น 5 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนา มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติด้านการพัฒนาองค์กร และมิติด้านการบริหารจัดการที่ดี
5. เกณฑ์อื่นๆ กรณีเทศบาลพื้นที่พิเศษ พื้นที่เสี่ยงภัย ได้รับคะแนนเพิ่ม 10 คะแนน โดยให้ ก.ท.จ. เสนอเหตุผลความจำเป็นให้ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน


หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


หลักเกณฑ์การปรับเทศบาลขนาดใหญ่ (มท 0809.2/ว 210)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น