ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การเปลี่ยนสาย งานวิชาชีพระดับ 9 วช/ชชเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับ 9

การเปลี่ยนสายงาน วิชาชีพระดับ 9 วช/ชชเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับ 9


คำ ถามกรณี ก.ท.จ.สงขลาหารือว่า การเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักผังเมือง ระดับ 9 (ชช)เป็นตำแหน่ง ผอ.สำนักการช่าง ระดับ 9 ดำเนินการอย่างไร หาก ก.ท. ไม่ได้กำหนด จะสามารถใช้หลักเกณฑ์ของ ก.พ. มาดำเนินการโดยอนุโลม ได้หรือไม่


คำวินิจฉัย


มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.โครงสร้าง ว่า ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ คัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก กรณีการสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงาน ผู้บริหาร ในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (นักบริหารงานช่าง 8) แต่มิได้กำหนดในตำแหน่งผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการ สำนักการช่าง ไว้แต่อย่างใด

ดังนั้น พนักงานเทศบาลตำแหน่งนักผังเมือง 9 ชช จึงไม่อาจสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักการช่าง ระดับ 9 (นักบริหารงานช่าง 9) ได้

สำหรับ การขอนำระเบียบ ก.พ. มาใช้สำหรับกรณีการสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภทวิชาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 9 เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ระดับ 9 นั้น มิอาจกระทำได้ เนื่องจากเทศบาลจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ซึ่งออกตามนัย พ.ร.บ.ระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และใช้บังคับกับเทศบาลโดยทั่วไปเป็นสำคัญ โดยไม่อาจนำหลักเกณฑ์ของ ก.พ. มาใช้บังคับเป็นการเฉพาะกรณีได้


หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องหารือการ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) (มท 0809.2/ว221)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น