ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยพนักงานเทศบาล ตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550

คำถาม

พนักงานเทศบาลถูกลงโทษทางวินัยแล้ว เมื่อ พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ต้องให้ ก.ท.จ.พิจารณาเสียก่อนจึงจะได้รับการล้างมลทิน ถูกต้องหรือไม่ หรือมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

คำวินิจฉัย

ผู้ถูกลงโทษทางวินัยและอยู่ในเกณฑ์ได้รับการล้างมลทิน ตามมาตรา 5 หรือให้ระงับการพิจารณา ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ ผู้นั้น ย่อมเป็นผู้ได้รับผลตามกฎหมายอยู่แล้ว แม้จะไม่มีการดำเนินการใด ก็ตาม
สำหรับหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.6/ว 56 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2551 ที่ให้ ก.ท.จ. ตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งให้ เทศบาลต้นสังกัดบันทึกลงในทะเบียนประวัติของบุคคลดังกล่าว ถือเป็นเพียงขั้นตอนการรายงานการดำเนินการทางวินัย มิใช่ขั้นตอนการดำเนินการออกคำสั่งทางวินัยแต่อย่างใด

คำถาม

จว.หนองบัวลำภู หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานทต.กุดดู่ กรณีมีราษฎรร้องเรียนและ สตง. เข้าตรวจสอบและทักท้วงการขุดสระโบกธรณีของเทศบาลไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเสนอความเห็นให้ยุติเรื่อง ก.ท.จ.หนองบัวลำภู มีมติให้ว่ากล่าวตักเตือนกับบุคคล 5 ราย จึงขอหารือ 4 ประเด็น ดังนี้

1. กรณีพนักงาน ทต.กุดดู่ ไม่ได้ขออุทธรณ์มติ ก.ท.จ. หาก ก.ท.จ.หนองบัวลำภู จะทบทวนมติดังกล่าวได้หรือไม่

2. กรณีการมอบหมายผู้แทน ก.ท.จ.หนองบัวลำภู ออกไปตรวจสอบในเรื่องที่ได้มีมติ ก.ท.จ. ไปแล้วสามารถทำได้หรือไม่

3. กรณีมติ ก.ท.จ.หนองบัวลำภู ให้ว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งมีผลบังคับก่อนวันที่ 5 ธ.ค. 2550 จะถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ พ.ศ. 2550 หรือไม่

4. กรณีประธาน ก.ท.จ.หนองบัวลำภู ไม่เห็นชอบกับมติที่ประชุม ก.ท.จ.หนองบัวลำภู ซึ่งได้มีมติไปแล้ว สามารถส่งเรื่องให้ ก.ท.จ.หนองบัวลำภู พิจารณาใหม่ หรือสามารถส่งเรื่องให้ ก.ท. เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดได้หรือไม่

มติ อ.ก.ท.วินัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 5 มกราคม 2552

พิจารณาแล้ว เห็นว่าตามข้อหารือทั้ง 4 กรณี มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพียงว่า การที่ ก.ท.จ.หนองบัวลำภู ที่ให้ว่ากล่าวตักเตือนบุคคลทั้ง 5 ราย ซึ่งมีผลบังคับก่อนวันที่ 5 ธ.ค. 2550 จะถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ พ.ศ. 2550 หรือไม่

เห็นว่า เมื่อผู้ถูกลงโทษทางวินัยได้รับการล้างมลทินตามมาตรา 5 หรืออยู่ในเกณฑ์ระงับการพิจารณาตามมาตรา 6 อันเป็นผลให้ ก.ท.จ.หนองบัวลำภู ไม่อาจพิจารณาดำเนินการอย่างใดต่อไปได้อีก โดยจะพิจาณามีมติเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโทษเป็นอย่างอื่นอีกมิได้ เทียบเคียงกับมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/391 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2540

ดังนั้น เมื่อกรณีดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ให้ระงับการพิจารณา ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ แล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาในประเด็นที่เหลืออีก

แต่อย่างไรก็ตาม หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การสั่งยุติเรื่องหรือการให้ว่ากล่าวตักเตือนต่อพนักงานเทศบาลทั้ง 5 ราย เป็นการดำเนินการโดยมิชอบ เป็นไปโดยเจตนาทุจริตหรือส่อทุจริต ก็ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายบัญญัติและพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/ว 110 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ซึ่งเป็นอีกกรณีหนึ่งต่างหาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น