ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

คำถาม

ก.ท.จ.บุรีรัมย์ หารือการขอใช้บัญชีผู้สอบ แข่งขันได้ ของ ทต.หนองกี่ ซึ่งขึ้นบัญชีไว้เป็นรายภาค ว่า การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในภาคที่มีการขอใช้บัญชีครบถ้วนแล้ว จะสามารถขอใช้บัญชีของอีกภาคหนึ่งไปบรรจุข้ามภาค ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.โครงสร้าง ที่มีมติว่า กรณี ทต.หนองกี่ ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นรายภาคไว้ การอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น จะต้องอนุญาตให้ใช้บัญชีตามรายภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ โดยมิอาจอนุญาตให้ใช้บัญชีของอีกภาคหนึ่งไปบรรจุข้ามภาคได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น