ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน

คำถาม

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประสานขอความร่วมมือ ก.ท. พิจารณา กรณีเทศบาลนครยะลา ประสบปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสายงานวิศวกรโยธา และสถาปนิก เนื่องจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยไม่อาจหาอัตรากำลังคนทดแทนได้ จึงขอให้ ก.ท. ได้พิจารณากำหนดให้กรณี มีเหตุพิเศษเรื่องความไม่สงบในพื้นที่ ให้สามารถ สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ในสายงานวิศวกร และสถาปนิก โดยการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน


คำวินิจฉัย

มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.โครงสร้างที่มีมติว่า ประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดคุณวุฒิการศึกษาที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 มิได้กำหนดให้คุณวุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นคุณวุฒิที่กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ จึงไม่อาจกำหนดให้สรรหาผู้มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งวิศวกรและสถาปนิก โดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันได้

แต่อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น